top of page
healthplanner.jpg
HP(Người lập kế hoạch sức khỏe) là đại diện bán
hàng cung cấp thông tin về sức khỏe và sắc đẹp.

Career - HP: Health Planner

HP(Health Planner) is sales representatives delivering information about health and wellness. 

HP(Người lập kế hoạch sức khỏe) là đại diện bán hàng cung cấp thông tin về sức khỏe và sắc đẹp.

Coway's HP is a job that sells Coway's products without any restrictions on working hours for the sake of people's health.
Coway pays various allowances to HPs based on their performance through various incentives.
HP employees who work consistently are paid satisfactory wages.
Please apply to Coway HP, which strives for people's health through free activity time.

Coway's HP là công việc bán sản phẩm của Coway mà không có bất kỳ hạn chế nào về giờ làm

việc vì sức khỏe của mọi người.
Coway trả nhiều khoản phụ cấp khác nhau cho HP dựa trên hiệu suất của họ thông qua nhiều

ưu đãi khác nhau.
Những nhân viên HP làm việc ổn định sẽ được trả mức lương thỏa đáng.
Hãy đăng ký vào Coway HP, nơi nỗ lực vì sức khỏe của mọi người thông qua thời gian hoạt động rảnh rỗi.

If you are interested in Coway HP, please apply by email.

Nếu bạn quan tâm đến Coway HP, vui lòng đăng ký qua email.

career2.jpg
bottom of page